Alles over subsidies (EIA, SDE+, MIA, Vamil, KIA)

EIA (Energie-InvesteringsAftrek)

 

De EIA houdt in dat u 45% van de investeringskosten mag aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Hierdoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het netto EIA-voordeel levert gemiddeld 13,5% van de investeringskosten op.

Energielijst
Alle producten die in aanmerking komen voor EIA, zijn opgenomen in de Energie en Milieulijst. Deze lijst is te vinden op de site van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en wordt elk jaar aangepast.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen, wilt u in aanmerking komen voor de EIA:
U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.

 • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • U doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd).
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die hieraan wettelijk worden gesteld, samengevat in de Energielijst
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen drie maanden na opdracht tot levering).
 • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen ten minste € 2.500 te bedragen. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 120 miljoen.

Kosten

De kosten die in aanmerking komen voor de EIA zijn:

Aanschafkosten

 • Aankoopsom van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen op de Energielijst.
 • Kosten voor voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u alleen daarvoor gebruikt. Bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur.
 • Kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

 

Voortbrengingskosten

 • Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren.
 • Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

 

Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

 • Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen.
 • Montagekosten voor gebruikte materialen.

 

Kosten die niet in aanmerking komen

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA):

 • Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt.
 • Kosten voor grond, woningen, personenauto’s en vaartuigen die een andere bestemming hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties.

Aanvraag

U kunt aanvragen alleen doen via het eLoket op mijnRVO.nl. hiervoor heeft u eHerkenning nodig, dit is een soort digID voor bedrijven. Een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 is in dit geval voldoende. U vraagt uw eHerkenning aan via eHerkenning.nl bij een aanbieder naar keuze.
Let op: aanbieders kunnen hiervoor kosten in rekening, het kan een paar dagen duren voordat u uw eHerkenning kan gebruiken. Veel aanbieders kunnen een spoedprocedure aanbieden, indien u weinig tijd heeft.
Het online aanvraagformulier vindt u rechts op de pagina mijnRVO.nl onder Direct Regelen. Kies betrouwbaarheidsniveau 1. Het formulier vindt u in het eLoket onder de letter E. Nu kunt u het formulier invullen. Als u eerder een aanvraag heeft ingediend, kunt u het ingevulde formulier opnieuw gebruiken.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/12/Energie-investeringsaftrek%20-%20Energielijst%202017.pdf

 

SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie)

Deze subsidie is bedoelt voor bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie produceren. De subsidie is ingedeeld in 5 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind en Zon. De categorie Wind op Zee volgt een andere procedure en staat hier dus los van. Voor de verschillende categorieën kunnen ook verschillende regels en voorwaarden bestaan.

Doel

Het doel van deze subsidie is, zoals de naam duidelijk maakt, het stimuleren van de productie van duurzame energie. De SDE+ vergoedt in feite het verschil tussen de kostprijs van de hernieuwbare energie en de marktwaarde van deze energie.

Voorwaarden

 • De SDE+ heeft in 2017 2 openstellingsrondes. De voorjaarsronde is al gesloten, de najaarsronde opent waarschijnlijk in september/oktober.
 • Per openstellingsronde kunt u maar één aanvraag indienen per categorie.
 • Bent u zelf niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie? Dan hebt u vooraf, of op het moment van de aanvraag, toestemming van de eigenaar van de beoogde locatie nodig om de installatie te realiseren.
 • Vanaf een vermogen van 0,5 MW, respectievelijk 500 kWp is het verplicht om een haalbaarheidsstudie van het project bij de aanvraag toe te voegen. Dit geldt ook bij Zon-PV-projecten waarbij deze 500 kWp zijn verdeeld over meer aanvragen. In dat geval voegt u een haalbaarheidsstudie toe vanaf de aanvraag, waarbij de grens van 500 kWp wordt overschreden en bij elke nieuwe aanvraag daarna. De haalbaarheidsstudie bevat de gegevens voor het totaal aan projecten.
 • Voor windprojecten is bovendien het toevoegen van een windrapport verplicht.
 • Doet u een aanvraag in de categorie Geothermie? Dan is een geologisch onderzoek vereist.
 • Meestal zijn voor de productie-installatie 1 of meer vergunningen vereist. Op het moment dat u uw aanvraag indient, moeten deze vergunningen zijn afgegeven door het bevoegd gezag. Deze voegt u aan uw aanvraag toe. Van de verleende omgevingsvergunning voegt u ook de vergunningsaanvraag toe.

 

Aanvraag

Let er goed op dat u uw aanvraag op tijd en volledig indient. Zorg dat u de vereiste bijlagen (vergunningen, haalbaarheidsonderzoeken enz.) op tijd verzameld en dat u ze allemaal bij uw aanvraag voegt. Incomplete aanvragen worden niet behandeld.
SDE+ aanvragen doet u via mijnRVO.nl met behulp van uw eHerkenning.

Procedure

Voor het berekenen van het juiste uit te keren bedrag heeft de RVO een procedure ontwikkeld.

Iedere maand betaalt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland u een voorschot voor de verwachte subsidiabele energieproductie in het komende jaar. Die voorschotten corresponderen met 80% van de subsidiabele energieproductie. De voorschotten worden bepaald met een voorlopig correctiebedrag dat door ECN wordt berekend als verwachting van de energieprijs in het komende jaar. Na afloop van het kalenderjaar wordt gekeken of u te weinig of te veel SDE+ subsidie heeft ontvangen. Dit heet ‘bijstellen’. Soms duurt het langer voordat uw subsidie wordt bijgesteld, omdat er nog geen gegevens zijn over de productie van een volledig kalenderjaar of omdat het definitieve correctiebedrag over het voorgaande kalenderjaar nog niet is vastgesteld. De definitieve correctiebedragen worden jaarlijks omstreeks april in de Staatscourant gepubliceerd. De bijstelling kan zowel positief als negatief zijn. Bij een positieve bijstelling heeft u nog SDE+ subsidie tegoed. RVO.nl betaalt dit bedrag in één keer aan u uit. Bij een negatieve bijstelling heeft u teveel SDE+ subsidie ontvangen. Dit bedrag wordt verrekend met de toekomstige voorschotten.

Termijnen

De SDE+ heeft in 2017 twee openstellingsrondes: een voorjaars ronde en een najaars ronde. Elke ronde heeft 3 fases. Fase 1 heeft een lager maximaal fasebedrag (9 €ct/KWh) dan fase 3 (13 €ct/KWh). Verschillende technologieën hebben verschillende maximum basisbedragen. Voor alles boven dit bedrag wordt geen subsidie uitgekeerd.
In fase 1 kunnen kleinere aanvragen worden ingediend, met een maximum basisbedrag van 9€ct/KWh of minder. Deze aanvragen hebben een grotere kans dat het beschikbare budget voldoende is dan aanvragen voor duurdere technologieën. Alle aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, behalve in het geval dat het bedrag aan aanvragen op een dag groter is dan het beschikbare budget. In dat geval zijn de kleinste aanvragen als eerste aan de beurt. Als het nodig is wordt er tussen aanvragen van gelijke bedragen geloot.
Er is ook een mogelijkheid om aanvragen in te dienen met een bedrag dat lager is dan het maximale basisbedrag van de technologie. Het bedrag waarover u subsidie aanvraagt moet groter zijn dan de basisenergieprijs.
De SDE+ subsidie vraagt u voor een aantal jaren aan. Afhankelijk van de technologie krijgt u de subsidie gedurende een periode van 8, 12 of 15 jaar.

Banking

Bij de SDE subsidie bestaat de mogelijkheid tot banking. Dit houdt in dat u subsidiabele productie mee kan nemen van het ene jaar naar het volgende. Als u in het ene jaar de subsidiabele productie niet volledig benut, kunt u dit inhalen door in volgende jaren meer te produceren. Andersom kan ook. Als u een jaar meer produceert dan de maximaal subsidiabele jaarproductie, kan u dit overschot meenemen naar een volgend jaar waarin de productie tegenvalt. Bij deze laatste vorm gaat het om maximaal 25% van de subsidiabele jaarproductie.

KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)

Als u in 2017 een investering doet in bedrijfsmiddelen met een bedrag tussen €2.301 en €312,176 komt u in aanmerking voor Kia. Welke bedrag u af kunt trekken hangt af van het investeringsbedrag.

Voor 2017 geldt:

INVESTERINGKLEINSCHALIGHEIDSINVESTERINGSAFTREK
≤ €2.3000%
€2.301 – €56.19228%
€56.193 – €104.059€15.734
€104.060 – €312.176€15.734 vermindert met 7,56% van het bedrag boven €104.059
≥ € 312.1760%

 

Gebroken boekjaar

Heeft uw onderneming een gebroken boekjaar? Dan berekent u de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als volgt:

 1. Tel alle investeringen die in het gebroken boekjaar in aanmerking komen voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij elkaar op.
 2. Bepaal welk percentage of welke berekening voor het totale bedrag aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van toepassing is voor de periode in 2019 en de periode in 2020. Gebruik hiervoor de tabellen van 2019 en 2020 (zie hierboven).
 3. Pas dit toe op de investeringen in de periode in 2019 en de periode in 2020.
 4. Deel per periode het investeringsbedrag van die periode door het investeringsbedrag van het hele boekjaar. Vermenigvuldig dit per periode met het bedrag dat u bij stap 3 voor die periode hebt berekend.
 5. Tel de 2 uitkomsten van de berekening uit stap 4 bij elkaar op. Dit bedrag is de investeringsaftrek voor het gebroken boekjaar.

Verdeling bij samenwerkingsverband

Als uw onderneming deel uitmaakt van een samenwerkingsverband zoals een vennootschap onder firma of een maatschap, wordt de aftrek anders berekend. De grootte van de aftrek wordt bepaald aan de hand van de totale investering van het samenwerkingsverband in plaats van de losse investeringen van de afzonderlijke ondernemingen.

 

U mag de investeringsaftrek zelf verdelen. Daar gelden echter wel een paar voorwaarden voor:

 • Alle vennoten verdelen volgens hetzelfde criterium
 • De verdeling vindt plaats op redelijke basis
 • De verdeling geldt voor alle vormen van investeringsaftrek
 • De verdeling geldt voor alle vennootschappelijke investeringen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband
 • Bij de berekening van de desinvesteringsbijtelling mag u niet van een andere verdeling uitgaan dan bij de investeringsaftrek is gebruikt
 • Een gezamenlijk verzoek waarin de verdeelsleutel is opgenomen en akkoord wordt gegaan met de voorwaarden, wordt ingediend voordat de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband definitief vaststaat

Kosten

Sommige investeringen komen niet in aanmerking voor de investeringsaftrek:

 

 • Kosten die betrekking hebben op zaken als grond, woonhuizen, effecten, vergunningen en concessies
 • Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland
 • Bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 per stuk kosten. Kunt u de btw op de aanschaf terugkrijgen, dan neemt u voor de investeringsaftrek het aanschafbedrag exclusief btw. Hebt u geen recht op btw-aftrek, bijvoorbeeld omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht, dan gaat u uit van  € 450 inclusief btw.
 • Transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld bv’s en nv’s) die voor ten minste een derde deel een belang hebben in dat lichaam. Als u bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een bv en u verkoopt een bedrijfsmiddel aan de bv, dan heeft de bv geen recht op investeringsaftrek. Let op: u kunt een verzoek indienen voor ontheffing van deze regel. Bel hiervoor de BelastingTelefoon

Voorwaarden

U past de investeringsaftrek toe in het jaar van ingebruikname van de investering. In een aantal gevallen is er sprake van een desinvestering. We spreken van een desinvestering als een bedrijfsmiddel na 3 jaar nog niet in gebruik is genomen of als er na een jaar minder dan 25% van het investeringsbedrag van een nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel is betaald. In deze gevallen moet u desinvesteringsbijtelling toepassen. De hoogte van deze bijtelling hangt af van de hoogte van de investeringsaftrek die u heeft toegepast. U betaalt de desinvesteringsbijtelling als u het bedrijfsmiddel waarvoor u investeringsaftrek heeft ontvangen binnen 5 jaar ontvreemdt en de waarde van dit bedrijfsmiddel hoger is dan €2300.
Het wordt gezien als vervreemding als u het bedrijfsmiddel:

 • Verkoopt
 • Schenkt
 • Bestemt voor verhuur
 • Overbrengt naar uw privévermogen
 • Niet binnen 12 maanden na de investering in gebruik neemt en binnen die periode ook nog niet 25% van de aankoopprijs hebt betaald
 • Niet in gebruik neemt binnen 3 jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed

 

Mia (milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen)

 

Milieulijst

Alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor Mia of Vamil zijn opgenomen in de milieulijst. Deze is te vinden op RVO.nl. In de milieulijst vindt u naast een complete lijst van bedrijfsmiddelen ook korte uitleg over Mia en Vamil.
de omschrijvingen van de bedrijfsmiddelen zijn zo opgesteld dat er meerdere middelen onder kunnen vallen. Het kan echter voorkomen dat uw product nog niet in de lijst is opgenomen. Als dat het geval is kunt u een voorstel aandragen. Als dit voorstel wordt geaccepteerd, wordt het verwerkt in de eerstvolgende milieulijst. De lijst wordt elk jaar aangepast. Hoe u een voorstel indient en waar uw product aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de milieulijst staat uitgebreid uitgewerkt in de milieulijst 2012.

 

Codes

De bedrijfsmiddelen op de milieulijst zijn voorzien van een code. De code begint met een letter, deze geeft aan welke subsidie van toepassing is op het bedrijfsmiddel. Hieronder een kort overzicht van alle letters:

LETTERSUBSIDIE
A27% Mia + 75% Vamil
B13,5% Mia + 75% Vamil
CAlleen 75% Vamil
DAlleen 27% Mia
EAlleen 13,5% Mia
F36% Mia + 75% Vamil
GAlleen 36% Vamil

 

Vamil

Met de Vamil is het mogelijk om 75% van de investering in een keer af te schrijven op een door u gekozen moment. Dit kan zelfs al in het jaar dat u de investering doet. Door 75% af te schrijven vermindert u de fiscale winst, hierdoor betaalt u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het kan voordelig zijn om af te schrijven in een jaar dat u veel winst maakt. U kunt dan in lagere belastingpercentages terechtkomen en hierdoor betaald u minder belasting. De overige 25% van de investering schrijft u regulier af.
Alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Vamil, zijn opgenomen in de milieulijst 2017. Als de code van het bedrijfsmiddel in de lijst begint met A, B, C of F, komt het in aanmerking voor Vamil.
In 2017 is er voor de Vamil €40 miljoen beschikbaar.

Mia

De Mia is een andere regeling om fiscaal voordeel te bereiken. Alle bedrijfsmiddelen waarvan de code in de milieulijst begint met A, B, D, E, F of G komen hiervoor in aanmerking. Met de Mia is het mogelijk om 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag worden afgetrokken van de fiscale winst in het jaar van aanschaf. Hierdoor betaald u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Aanvraag

U hoeft Mia en Vamil officieel niet aan te vragen, maar u moet wel melden dat u van plan bent het te gebruiken bij uw belastingaangifte.

Voorwaarden

 • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden en u betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • U investeert in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat die geldt op de datum waarop u zich tot de investering verplicht. Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die de Milieulijst aan de investering stelt. Heeft u vragen over de omschrijving op de Milieulijst, neem dan contact met ons op.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt. Het meldingsbedrag bedraagt ten minste € 2.500 per melding.
 • Zorg voor vergunningen of certificaten als de omschrijving op de Milieulijst dit vereist.

 

Kosten

De volgende kosten komen wel in aanmerking:

 • Alle aanschafs- en voortbrengingskosten van (onderdelen van) het bedrijfsmiddel, tenzij anders gemeld in de omschrijving van het bedrijfsmiddel
 • Milieuadvieskosten
 • Kosten voor onderdelen voor uitsluitend het betreffende bedrijfsmiddel
 • Kosten voor het aanpassen van een bedrijfsmiddel zolang het bedrijfsmiddel blijft voldoen aan de voorwaarden van de milieulijst.
 • Kosten voor het vervangen van een versleten of defect (onderdeel van het) bedrijfsmiddel, mits dit een verbetering is voor het milieu

 

De volgende kosten komen niet in aanmerking:

 • Onderhoudskosten
 • Kosten die betrekking hebben op zaken als grond, woonhuizen, effecten, vergunningen en concessies
 • Bedrijfsmiddelen die al eerder door anderen zijn gebruikt. Kosten voor het bedrijfsklaar maken van tweedehands bedrijfsmiddelen vallen hier niet onder
 • Investeringen van minder dan €2500 per melding
 • Investeringen die nog niet in gebruik zijn genomen en waarvan een jaar na de opdracht minder dan 25% van de investeringskosten is betaald
 • Investeringen waarop Energie-investeringsaftrek is toegepast.

 

Per jaar komt maximaal €25 miljoen per belastingplichtige of per bedrijfsmiddel in aanmerking voor Mia en Vamil

Melden

U kunt uw investering melden via het eLoket op mijnRVO.nl. hiervoor heeft u eHerkenning nodig, dit is een soort digID voor bedrijven. Een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 is in dit geval voldoende. U vraagt uw eHerkenning aan via eHerkenning.nl bij een aanbieder naar keuze.
Let op: aanbieders kunnen hiervoor kosten in rekening, het kan een paar dagen duren voordat u uw eHerkenning kan gebruiken. Veel aanbieders kunnen een spoedprocedure aanbieden, indien u weinig tijd heeft.
Het online aanvraagformulier vindt u rechts op de pagina mijnRVO.nl onder Direct Regelen. Kies betrouwbaarheidsniveau 1. Het formulier vindt u in het eLoket onder de letters M en V. Nu kunt u het formulier invullen. Als u eerder heeft ingediend, kunt u het ingevulde formulier opnieuw gebruiken.
Binnen enkele uren na uw aanvraag ontvangt u een mail met daarin een referentienummer. Dit kunt u gebruiken bij latere correspondentie over uw aanvraag. Het referentienummer vindt u ook in ‘mijn overzicht’ bin het eLoket. Nu kunt u Mia en Vamil toepassen bij uw belastingaangifte.
RVO controleert steekproefsgewijs of gemelde bedrijfsmiddelen voldoen aan alle eisen. Als uw aanvraag onder de steekproef valt hoort u dat binnen een paar weken. Aan de hand van de controle stelt de RVO een advies op aan uw belastinginspecteur. Als u het oneens bent met dit advies kunt u bezwaar aantekenen bij uw belastinginspecteur.

U moet uw melding binnen 3 maanden na het aangaan van een verplichting indienen. Zo’n verplichting is bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst. Voor voortbrengingskosten geldt deze termijn niet. Dit zijn kosten die gemaakt worden bij de inzet van eigen personeel, het gebruik van eigen materialen en werkzaamheden door derden. Voor deze kosten geldt dat de melding binnen 3 maanden na het einde van het kwartaal waarin de kosten zijn gemaakt, moet worden ingediend. Als het bedrijfsmiddel al in dit kwartaal in gebruik wordt genomen, moet de melding binnen 3 maanden na ingebruikname ingediend worden.

 

Bereken wat u kunt besparen met LED verlichting! Bereken je voordeel
Download het Whitepaper “Maak niet dezelfde fout als 70% van alle andere inkopers van kantoorverlichting.” Direct bekijken